If you have any questions and suggetions, please feel free to contact with us.


Ze Zhang, Ph.D.

Professor of Evolutionary Genetics

School of Life Sciences, Chongqing University

174 Shazheng Road, Shapingba District, Chongqing 400044, China

Email:zezhang@cqu.edu.cn


Hongen Xu

Email:hongen_xu@hotmail.com